گروه آموزشی مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی

 

 

 

 دکتر علیرضا رازقی: مدیر گروه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : razeghi@art.ac.ir

رزومه 

 

 

 

«اعضای هیات علمی» 

 

 

۱- دکتر علیرضا رازقی

پست الکترونک:

 

 

 

۲- دکتر علی زمانی فرد

پست الکترونیک: