گروه آموزشی هنر اسلامی

 

 

 دکتر سعید خودداری نائینی : مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : 

رزومه 

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

۱- دکتر هانیه نیکخواه

پست الکترونیک: h.nikkhah@art.ac.ir

رزومه