گروه آموزشی مطالعات موزه

 

دکتر کورس سامانیان: مدیر گروه 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : k.samanian@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی »

 

 

۱- دکتر سعید خودداری نایینی

پست الکترونیک : 

رزومه