گروه آموزشی مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی

دکتر کورس سامانیان : مدیر گروه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: k.samanian@art.ac.ir

رزومه

 

 

اعضای هیات علمی 

 

۱- دکتر کورس سامانیان

پست الکترونیک: k.samanian@art.ac.ir

 

 

۲- دکتر سمیه نوغانی

پست الکترونیک: 

رزومه