ریاست دانشکده

دکتر صمد سامانیان : رییس دانشکده حفاظت و مرمت

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : samanian@art.ac.ir

رزومه 

 

 

دکتر سعید خودداری نائینی : معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده